Field Day 2007  W0CET & K0HAM
BTV1.jpg (499410 bytes) adjustBTV.jpg (600552 bytes) JZ230002.jpg (553234 bytes)
misc1.jpg (918725 bytes) supervisors.jpg (672584 bytes) Tower1.jpg (656802 bytes)
tower2.jpg (524842 bytes) tower3.jpg (710522 bytes) tower4.jpg (590587 bytes)
tower5.jpg (559849 bytes) sunset tower.jpg (334527 bytes) thebeam.jpg (394174 bytes)
Lake Perry.jpg (2263976 bytes) endoflongday.jpg (415195 bytes)